Friday, October 30, 2009

Ang Sagradong Kayamanan ng mga Pilipino

Ayon sa World Bank Group na nagsiwalat ng buong katotohanan tungkol sa sagradong kayamanan ng mga Pilipino, ang kumpirmadong nakatala sa kabuuang deposito na nakalaan sa bansang Pilipinas ay Infinite Dollar sapagka't ang ilang bahagi ng malalaking tubo'y pinagpasyahan ng ating abang Hari na si Haring Anthony Santiago Martin na kailangang magpatuloy pang muli ang pagpapatubo ng mga kayamanan sa kada sampung taon na hahantong magpakailanman na ang kalahati'y (50%) ilalabas at gagamitin sa mga programang pang-kaunlaran sa mga Pilipino't sa ibang bansa't ang kalahati'y (50%) mananatiling patutubua't hindi gagalawin sa ilalim ng time deposit na magtatapos uli sa ika-10 taong singkad at ganito't ganito ang magaganap sa loob ng kada 10 taong nabanggit at mananatili ito magpakailanma't hindi maaaring baguhin ninuman upang ang mga mamamaya'y hindi na palaging umaasa sa pamahalaa't kanilang mga magulang.

Ang mga programa na nakasulat sa lahat ng mga papeles ng ASBLP (ANG SAMAHAN NG BAGONG LAHING PILIPINO) Group of Companies and Bank of ASBLP na pinamamahalaan ni Haring Anthony Santiago Martin ay sumusunod:

A. Tulong para sa mga tao:

1.) Tulong-kabuhayan na ang sinumang nagnanais na maghanapbuhay sa pamamagitan ng pagtatayo ng kabuhaya'y pagkakalooban ng ASBLP ng pagkakataong matulunga't ito'y magaganap lamang kung ang sinumang mga mamamaya'y may nararamdamang hangarin na makapagbukas ng kanyang sariling negosyo at ang isang pamamaraan naman upang makamit ng bawat mamamayan ang kanilang karapatan sa tulong-kabuhaya'y kinakailangang maghanapbuhay ang bawat isa sapagka't idadagdag sa kanilang mga sahod ang karagdagang tulong-kabuhayan upang manatili ang pagtatawid ng kabuhayan para sa kani-kanilang sarili't pamilya; pinagbabawalan ang sinumang may mahigit sa isang pamilya na iisa ang ina o ama.

2.) Tulong-edukasyon (100%) na makakamit lamang ng mga bata magmula sa elementarya at may posibilidad na makamit ng mga mag-aaral sa high school at college ang kanilang tulong edukasyon kung pananatilihin nila ang kanilang grado na 86% sa panghuling baitang ng elementary para sa high school at 86% sa panghuling baitang ng high school para sa college.

3.) Tulong-kalusugan na makakamit ng bawat mamamayan na may mga karamdama't pangunahing plataporma ng ASBLP ay pangalagaan ang kalusugan ng bawat isa.

4.) Tulong-pensyon na makakamit lamang ng sinumang mga nasa edad na 55 anyos pataas at ng sinumang mga ina na may isa o pataas na anak.

Tulong para sa bansa:

1.) Imprastraktura na gagawa ng mga kalsada, pabahay, patubigan, tulay at iba pang uri ng imprastraktura na makakatulong sa sinumang mga mamamayan na makapaghanapbuhay.

2.) Pang-agrikultura na ang mga magsasaka'y pagkakalooban ng tulong upang paunlarin ang kanilang mga sarili't kanilang pamilya sapagka't higit na itinataguyod ng mga ito ang pagkain para sa bansa.

3.) Pagmimina na makakadagdag sa kabuhayan ng bansa lamang itinataguyod ng ASBLP ang pangangalaga sa kalikasan na kailangang sundin ng sinumang nagnanais na magmina sa bansa.

4.) Pag-aalaga sa kapaligiran na magbabalik nang sapilitan sa mga nasalantang mga kagubata't dito isasagawa ng abang Hari ang kanyang mahigpit na patakaran sa pag-aalaga sa kapaligiran.

5.) Industriya na makakatulong sa mga mamamayan upang maitaguyod muli ang kanilang pamilya sa ganitong uri ng hanapbuhay.

Ang mga ito'y nakasaad sa ilalim ng ating Saligang Batas: 1987 Constitution, Art. 2, Sec. 9 na itinataguyod ng Estado ang malawakang programa upang malunasan ang kahirapan.

Sana ang sinumang makakabasa nito'y pagharian ng banal na espiritu upang maipanalangin na mapatupad ito ng Ama nating nasa Langit sa pamamagitan ng abang Hari na itinalaga para sa bansa.

Hinihiling namin sa aming mahal na Haring Anthony Santiago Martin na huwag na huwag ninyong papayagan ang sinuman na kayo'y palabasin sapagka't sa pamamagitan ng inyong paglabas ng bansa ang walang hanggang pagwasak ng kinabukasan ng ating bansa alalahanin ninyo po ang ginawa ng mga may hawak kay dating Senador Benigno Aquino, Jr. na kaya pinauwi't ipinapatay nila'y para hindi mailabas ang banal na kayamanang iyan ika nga po ni Amang Boni noong nabubuhay pa na kayo na lang po ang Huling Baraha dahil ang inyo pong ka-partner ay tinanggal nang tuluyan ng pandaigdigan magmula nang siya'y lumabag. Pakakatandaan ninyo na YOU ARE THE LAST, SOLE AND FINAL CARD FOR THE FILIPINO PEOPLE WHO ARE REALLY WORTH DYING FOR.

Monday, October 26, 2009

Ang Sagradong Kayamanan ng mga Pilipino

ANG SAGRADONG KAYAMANAN NG MGA PILIPINO


Isa po akong Pilipino na nararapat lamang ipagmalaki sa mundo bagaman isa tayong masasabing alila'y wala tayong kamalayan na tayo'y natatanging lahi sa buong mundo nang dahil sa walang hanggang kayamanan na inilaan sa atin ng Ama nating naghahari sa Langit at Lupa.

Akin pong ilalahad sa lahat ng mga mamamayang Pilipino na mayroong isang grupo dito sa ating bansa na nagtataglay ng mga angking katotohanan ukol sa aking binanggit at ito'y walang iba kundi ang tagong grupo na ASBLP Group of Companies and Bank of ASBLP na may kumpirmadong rehistro sa pandaigdigan na ASBLP - 120005 - BASBLP - 10 na pinamamahalaan ni Haring Anthony Santiago Martin na ang kanyang larawan ay makikita mismo sa kalupunang ito't kapalit ni dating Pangulong Gloria Macapagal - Arroyo (GMA) na hindi kinikilala ng mga mamamayang Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas kundi isang mandaraya't maanomalyang Pangulo tulad ng mga kumpirmadong mga nakaw nilang yaman mula sa pawis at dugo ng mga mamamayan na napunta sa pangangalaga ng ating bagong Pinuno ng Bansa. Ang mga kopyang dokumentong nakalitaw dito't nagsasaad ng katibayan ng abang Hari'y walang bisa hangga't walang orihinal na lagda't thumb mark niya mula sa kaliwa't kanan niyang kamay at ipinakita ito upang maparusahan sa ilalim ng itinadhana ng ating batas ang sinumang mga nagpapanggap na siya'y si Anthony Santiago Martin na nagpapakita ng masamang paghahangad sa banal na kayamanang ito.

Akin pong isasalaysay ang aking mga natutuhan sa ating abang Hari na kung sasalamini'y hindi isang kapani-paniwalang Hari sapagka't ayaw ng kasalukuyang pamahalaan na siya'y makapanungkulan sapagka't tulad ng mundo, sila ma'y nababahala sa makapangyarihang pagkilos ng abang Hari.

Siya'y isinilang sa bayan ng Malabon, isang kalakhang lungsod ng Maynila, Pilipinas noong ika-6 ng Hunyo, 1974 sa kasagsagan ng Batas Militar na pinairal ni Pangulong Ferdinand E. Marcos na nagkaloob sa abang Hari ng mahahalagang bilin na nakadokumento na siya ring natanggap ng ating mahal na Pangulo mula kina Haring Bernardo Carpio at Dr. Jose Rizal na ayon sa mga namayapang Maria ng Pilipinas na sina Mariang Sinukuan, Mariang Makiling at Mariang Banahaw ay mga kapatid ng abang Hari sa kapangyarihan. Ang kanyang mga magulang ay sina G. Trinidad Danganan Martin na taga Hagonoy, Bulacan at Gng. Teresita Santiago Martin na taga Ilo-ilo City, Ilo-ilo. Inyo pong makikita ang kanyang pagkatao sa Birth Certificate at kung sinuman ang nagnanais na magpanggap bilang siya'y si Haring Anthony Santiago Martin mangyari po lamang na magsadya po kayo sa Hukumang Pambayan ng Hagonoy, Hagonoy, Bulacan at doon po ninyo ilahad ang inyong mga katibaya't paglagda sa harapan ng hukuman.

Isang payak na mamamayan ang abang Hari na isa ring walang kamalayan sa sagradong kayamanang ito, lumaki siya pansamantala sa bayan ng Malabon sa loob ng 9 na taon bago sila nanirahan sa Hagonoy, Bulacan noong 1983. Sa Hagonoy ay natamo ng abang Hari ang samu't saring kahirapan nariyang kung minsa'y kinakapos sila sa kabuhaya't sa kasamaang palad ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot ang kanyang ama kaya nasa bingit ng alanganin ang kanyang pag-aaral, sa gitna ng unos ng buhay na pinagdaanan ng abang Hari'y tinawag ng Amang Maykapal ang kanyang ina sa Hagonoy United Methodist Church upang siya'y hubugin sa pananampalataya sa Dakilang Lumikha't iginapang sila sa hirap ng kanyang ina upang sila'y makapag-aral hanggang sa High School.

Nang mahubog ang pananampalataya ng abang Hari sa Dakilang Lumikha'y nagsimula siyang maglingkod bilang isang abang tagapaglinis ng naturang sambaha't isinabay ng abang Hari ang pag-aaral sa pagsisilbi sa naturang sambahan datapwa't ang kanyang nakayana'y dalawang taong kurso lamang sa Bulacan State University na ayon sa kanya'y dito may mayroon siyang mga pagtitipid na ginawa habang siya'y nagsisilbi sa kanilang sambaha't sa kanyang pag-aaral. Minsa'y naranasan niya ang maglakad ng mula sa BSU hanggang sa kanila sa Hagonoy.

Matagumpay na nakapagtapos kahit na papaano ang abang Hari't kasabay ng kanyang pamamaalam sa kanyang pinagsisilbihang pananambahan upang harapin ang paghahanapbuhay mula sa kanyang bayan, nakakalungkot isipin ang samu't saring kahirapan ang kanyang napagdaanan sa pansamantalang paghahanapbuhay na kanyang napagdadaanan nariyang may ilang mahabang buwan siyang nababakante sa pagtatrabaho hanggang sa natikman niyang maging isang piyon sa mga Construction hanggang sa naiisip din niyang magsubok na makapaghanapbuhay sa ibang bansa na siya naman niyang natikman sa kauna-unahang pagkakataon. Maranasan man lamang niya sa mababaw na dahilan ang makasakay ng eroplano't makita ang anyo ng bansang pupuntahan niya.

Kingdom of Saudi Arabia ang ninais niyang puntahan kaya doon siya niloob na makapunta sa kabisera ng Riyadh. Nang siya'y magsadya doon upang makapaghanapbuhay ay napansin niya ang mga kakaibang kaugalian ng naturang lugar na bagay na mapapatunayan niyang siya'y isa na rin sa milyung milyong mga Pilipino na dumadaing sa sinapit nilang kalagayan na malayo nga sa pamilya'y nanganganganib pa ang kanilang buhay doon. Hindi ko rin maintindihan kung bakit mas ninanais ng marami ang makarating sa ibang bansa't iniiwanan ang sariling bansa. Kung minsa'y naiisip ko ang mga ninuno natin na nagbuwis ng buhay para makalaya lang tayo sa pang-aalipin ng mga dayuhan na isang napakahalagang kayamanan nating mga naiwan nguni't ano ang nangyari sa halip na maramdaman ang pinagdaanan nilang hirap, pagtitiis at pag-aalay ng buhay para sa bansa'y naging sukli pala itong paghahanapbuhay ng mga inapong nabubuhay ngayon sa ibang bansa, ang iba'y natutulog na lang sa kalye, ang iba'y nagtitiis ng hirap sa isang munting dampa, ang iba'y basura ang kinakain, ang iba'y nagsisipaghanapbuhay nga dito'y kinakapos nama't nababaon pa sa utang, ang iba'y naloloko ng mga unyo't mga militante na ang nakikinabang ay mismong mga pamunuan nila, ang iba'y naloloko ng mga nakaupo na ang hangari'y mbutasan ang bulsa ng marami lalo na ito ang pinakamasakit at siya ko ring sinasang-ayunan ang prinsipyo ng abang Hari na ibinoboto nga natin itong mga nakaupo pero tikom sila sa paglobo ng sinasabi nating utang, ako ma'y nag-iisip papaano nga naman tayo magkakautang nang wala naman tayong pinirmahan kundi silang mga pinauupo nati't ibinoboto na pinagbubuwisan pa ng buhay ng mga nagbabantay ang nangungutang pagkatapos ay hindi ipinapaalam sa atin ang halagang inutang, kung saan napunta ang inutang at bakit kailangan pa tayong magbayad sa inutang nilang hindi ipinaalam sa atin na ayon sa artikulo 23, kabanata 12 ng 1987 Constitution ay hindi maaaring mangutang nang hindi naaayon sa batas na pinalalaki pa ang pagbubutas.

Sadyang mga tupang naligaw ang sinapit ng mga Pilipino magbuhat nang mapababa si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na noo'y unti - unting nagsasaayos ng bansa. Dito ko isasalaysay ang ilang pagtatapat ng mga kinusensyang CIA at mga dating Intelihenteng Tauhan ng Pilipinas na namayapa na't ilang taong hindi pinatahimik ng kanilang budhi tungkol sa talagang dahilan kung bakit ipinapatay ng mga taga ibang bansa si dating Senador Benigno Aquino na may kinalaman ang dalawang dating Pangulo na malapit sa buhay ni Ninoy ang nasa likod ng malagim niyang kamatayan na ang kapalit ng kamatayan niya'y ang pinakabuod ng aking pagsasalaysay: Ang bansang Pilipinas ay isang bansang mahiwaga't pinagpala nguni't sa mga natuklasan ko sa abang Hari ayon sa iniwang habilin ng kanyang mga kapatid sa espirituwal na sina Carpio o Boni Rizal at Marcos bago sila tuluyang lumisan sa ating daigdig na ang huling napagbilina'y si Apo Boni na namayapa na noong isang taon pa'y ingatan ang mga lihim ng kayamana't ang lihim ng bansang Pilipinas.

Isasabuod ko ang unang pinagmulan ng banal na kayamanang iyan na pinaglalawayan ng mundo't ng mga nakaupo sa ngayon na ang pinagsimula'y si Haring Bernardo Carpio na ang lahi'y nagmula pa sa pamilyang maharlika sa Portugal na lumaban sa mga Muslim na noo'y naghahari-harian sa Europa't noong panahon ng Krusada'y ang isa sa anak ng dating Hari doo'y tumakas doo't kunwa'y sasali sa banal na Krusada laban sa mga Muslim; na ayon din sa ilang mga Kristyanong Sauding naninirahan dito't namayapa na't patuloy na nakikipaglaban sa mundo ng Islam na si Propeta Muhammad ay isang Propetang Kristyano't hindi siya namatay na Muslim at siya ring nagtapat na ang abang Hari'y nagmula sa pinakahuling inapo ni Propeta Muhammad na ang pangala'y Sultan Mohammad al-Hashim bin al-Mohammad at isa rin sa nagpabinyag bilang Kristyano na ang bagong pangala'y Jose Severino Santiago 'y Danao, matapos siyang tumakas mula sa Imperyong Ottoman na nagpapapatay sa kanya't si Prinsesa Fatimah Urduja Al-Muhammad o mas kilala sa bagong pangalan bilang Kristyano'y Maria Fatima Santiago 'y Diaz ng Pamilyang ng Sultan ng Sulu na binansagang mga Kiram ng Moro na ang ibig sabihi'y "mga Taksil" nang sila'y lumisan sa Mindanao't matapos silang magpabinyag bilang isang Kristiyano't nanirahan sa Bacolod; ayon sa banal na utos sa kanya ng Ama na ingatan niya ang sagradong karapatan na magbubukas sa mundo upang kilalanin siya na Lumikha ng Langit at Lupa bago niya mapagpasyahang lipulin ang lahat ng lahi ng mga tao sa lupa dahil sa hindi nila pagkakilala sa kanya.

Naganap ang unang pagsasaayos ng banal na kayamanang iyan may mahigit na isang libong taon na ang nakakalipas bago makapanakop ang mga taga Mongolia sa ilang bahagi ng mundo, may mga naninirahan na dito sa Pilipinas na mga lahing nagmula sa China, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Japan, India, Mongolia, Korea't Arabia noo'y isang bukas na libro sa pakikipagkalakalan ang Pilipinas at masidhing nangangalakal ang mga negosyanteng mula sa China, Japan, Mongolia't Korea; dito na inumpisahang pakilusin ng Amang Maykapal ang Amang Bernardo Carpio sapagka't ang mga dayuhang ito'y may mga madidilim na hangaring sakupin ang ating bansa bukod pa sa natutuklasan nilang dito itinatago ang mga kayamanang ninanakaw ng mga tulisan nguni't hindi na magawa pang balikan dahil sa binabalot na ito ng hiwaga. Katuwang ni Amang Bernardo Carpio si Mariang Banahaw o mas kilala bilang si Delila na nagtaksil sa kanya nang dahil sa sulsol ng kayamanan (nguni't nang malaman ni Delila na si Amang Carpio o Samson na siyang kabiyak niya'y hindi na niya inasam na makipagmabutihan sa ibang lalaki't hiniling niyang maging mataba bilang parusa sa kanyang pagtataksil at hindi na maibigan ng mga ito). Nakikita siya ng mga mapag-asam na mga dayuhan lalo't noong panahong iyo'y may angking kagandahan ang mga Mariang katuwang ng apat na Haring sina Carpio, Rizal, Marcos at Martin gayundin din ang tatlo pang kapatid ni Mariang Banahaw na sina Mariang Sinukuan na hindi mpantayan sa kaputian, Mariang Makiling na hindi mapantayan sa pagiging kayumanggi at Mariang Kristina na hindi mapapantayan sa kanyang magandang hubog na laki ng dibdib at manipis na pangangatawan na kung minsa'y hindi sinsadyang pagbuksan upang lalo silang manakam at magpahalata nang kanilang lihim na balakin laban sa ating bansa, Sinamantala ng mga dayuhang ito ang kanilang pag-aabot ng mga ala-ala tulad ng mga ginto, pilak, alahas at mga mahahalagang bato na nagmula pa sa kanilang bansa bilang tanda ng kanilang unti-unting pagtatapat na maluhurang maiuwi ang apat na naggagandahang mga Maria sa kanilang bansa hanggang sa hindi sila makatiis na kuhanin sa pwersahan ang apat na mga Maria na siya namang mahigpit na tinututulan ni Amang Carpio't upang hindi magkaroon ng pagdanak ng dugo sa ating bansa'y nagpasya siyang gumawa ng isang sipi ng kasulatan na isinulat sa balat ng kalabaw na ang isinasaad ay pinapahintulutan ni Amang Carpio na mauwi sa kanilang bansa ang anumang mahahalagang bagay na ilalabas ng Pilipinas bilang isang utang na kinakailangang bayaran nang doble araw araw hangga't ang bagay na iyo'y nasa kanilang pangangalaga at kasamang nakatakdang magbayad ang kanilang bansa pati na rin ang mga lugar na kanilang sasakupin na sa pag-aakalang naibalik nga sa kanila ang mga bagay na nailabas nila sa bansa nguni't tulad ni Judas na nagkanulo sa kanyang Panginoo'y may nakapagpaabot sa mga dayuhan na ang siping pinagkasundua'y isang maliwanag na pandaraya sapagka't hindi nalalaman ng mga dayuhan na ang apat na mga Maria'y may mga taglay na mga mahahalagang kapangyariha't nauutusan nila ang mga engkantadong kunin ang mga kasulatang kanilang napirmahan kay Carpio nang pati ito'y sinadya nilang iuwi; dito nagpasimulang magpahayag ng digmaan ang mga ito na siyang isinasaad sa naturang kasunduan na papautangin ng bansa ang kanilang bansa bilang kapalit ng kapayapaan. Dito namangha ang mga dayuhan nang maipakita ni Amang Carpio ang taglay na lakas na itinakda ng Ama sa kanya't hindi magawang makapanlaban ang mga ito dahil sa taglay na lakas ni Carpio bukod pa sa may kakaibang kasama si Amang Carpio nguni't naputol ang digmaan dito sa ating bansa na siyang ikinatakot ng mga ito nang makita ng kanilang mga mata ang pag-uumpugan ng dalawang bundok sa Montalban, lalawigan ng Rizal. At magbuhat noo'y hindi na nilang magawang magsadya pa dito sa bansa upang kanilang sakupin. Ang pag-uumpugan ng dalawang bundok sa may Montalba'y nagdudulot ng malaking delubyo sa ating bansa sapagka't ang dalawang masasamang engkantadong sina Pinuku (Judge Pijao) at Aruku (Ignacio Enrique Coronado) ma'y may pagnanasa sa apat na mga Maria kaya't sila't sila'y nagtatalo upang maangkin ang apat na mga Maria. Upang hindi tuluyang malubog tulad ng Atlantis at Lemuria ang bansang Pilipinas ay sinalo ni Amang Carpio ang pag-uumpugan ng dalawang bundok na siyang ikinamatay niya't hindi pa makita - kita sa ngayon kung saan naroroon ang kanyang labi na siyang kabiguang muli ni Mariang Banahaw na makahingi ng tawad sa kanya.

Sumunod sa napagbilina'y si Amang Dr. Jose Rizal nang dumating ang kapanahunan niya, ang mga dokumento'y ayon sa salaysay ng mga tauhan ni Mariang Sinukua'y dinala ng mga engkantado sa tulong ni Mariang Banahaw, si Maria Clara Del Prado 'y Santiago, tyahin ni Antonio Diaz Santiago't ni Amang David mismo na noo'y isa sa mukha ni Dr. Rizal, ay naging tagaapay ni Amang Rizal para kay Mariang Sinukuan, noong panahon ni Amang Carpio'y si Mariang Kristina ang umagapay para kay Mariang Banahaw, noong panahon ni Amang Marcos ay si Mariang Sinukuan ang umagapay para kay Mariang Makiling at ngayong panahon ni Amang David o Haring Anthony, si Mariang Makiling ang umaagapay para kay Mariang Kristina, inilakad mismo ng Amang Rizal magmula noong maibigay sa kanya ni Amang David ang titulo ng kanyang pinagtapusan bilang kapalit ng pagtatagpo nila ni Graciana Delos Santos, isa sa malayong kamag-anakan ni dating Unang Ginang Imelda Romualdez Marcos 'y Ongpin, na noo'y ipinawalay sa kanya dahil sa pagiging matapobre ng kanyang mga magulang na noo'y ayaw na ayaw kay Amang David kaya dinala siya sa Maynila na siyang sinamantala ni Amang David noon nang utusan ng Dios Ama na nasa Langit (Hindi ang Demonyong si Ignacio Enrique Coronado (Tandang Ariki) na siyang tunay na Ama sa materyal ni Adolf Hitler dahil ginahasa niya ang ina nito sa Pransya noong isinama siya noon ni Amang Rizal) si Mariang Banahaw para dalhin kay Amang Rizal ang isang sipi ng kasulatang nakasulat sa balat ng kalabaw na ang isinasaad ay mayroong utang ang mga bansa sa paligid ng Pilipinas pati ang mga bansang sasakupin nila(nasa kamay ni Haring Felipe II ang isang sipi ng kasulatang nagsasaad ng kabuuang mapa ng Pilipinas magmula sa Isla ng Luzon hanggang sa Isla ng Sulu-Borneo matapos itong ipagbili nang lihim nina Datu Sikatuna't Datu Si-gala kay Miguel Lopez de Legaspi) at iyan ang isa sa ipinagbilin ng Amang Dios kay Amang Rizal ang bawiin ang lupang atin sa Espanya, noong magtapos si Amang David sa Kolehiyo ng Sto. Tomas iniwan niya sa Amang Rizal ang titulo bilang kapalit ng pagtatagpo nila ni Graciana na naging isang makasaysayan dahil sa simbahan ng Guadalupe.

Ang pag-iibigan nina Maria Kristina't Amang David ay isang pag-iibigang walang kapantay na nagsimula pa noong tayong mga nilalang ng Ama'y nagbuhat pa sa daigdig ng mga ginto o kung tawagi'y "Kinang" bago nagsilaban ang mga demonyo sa Amang Dios ay matahimik tayong naninirahan doon, noo'y ang mga anghel na mga lalaki't babae'y iisa sa paningin ng Ama, ayon sa kwento ng kanyang namayapang kapatid sa espirituwal na si Amang Carpio'y silang apat ay magkakapatid, si Amang Rizal ang pinakamatanda na siyang napagkalooban ng taglay na maging isang mahusay na manggagawa't sila lamang ni Mariang Sinukuan ang pinagkalooban ng taglay na maging tagapag-ulat ng mangyayari sa hinaharap, si Amang Marcos ang pangalawa na pinagkalooban ng taglay na maging pinakamatalino sa lahat ng nilalang pati ang mga nakaraan na nangyayari'y ipinagkaloob sa kanya't sa kanilang lahat, siya lang ang binigyan ng karapatang magmahal ng maraming babae, si Amang Boni ang pangatlo't siya ang pinakamalakas na pumapangalawa kay San Miguel sa kanilang magkakapatid at si Amang David ang pinakabunso, taglay niya ang kawalan ng paghahangad sa anumang nakakasilaw na bagay kaya ipinagkaloob sa kanya ang pinakamahalagang kayamanan na may mahiwagang taglay at sila lamang ni Mariang Kristina ang pinagkalooban ng karapatang magsiping na siyang ikinagalit ng mga demonyo o mas kilala sa tawag na kaliwang nilalang nang maiparamdam nila sa Ama ang kanilang kahilingan na gawin din nila ang ginawa ng Amang David at Mariang Kristina o Susana sa matandang pangalan. Sapagka't noo'y sa pamamagitan ng kamay nagkakaroon ng supling ang mga kapatid niya nguni't sila ni Mariang Kristina'y hindi magkaanak kaya iniutos sa kanila ang kakaiba na siyang isa sa pinakamalalim na dahilan kung bakit nagpakilala agad ang mga demonyo sa Ama. Noong matapos silang magkita'y nagsama ang Amang David at si Graciana sa barangay Abulalas, Hagonoy, Bulakan bilang mag-asawa nguni't sadyang mapait din kung minsan ang tadhana na kung minsa'y kung kailan ka nasa panahon ng isang matamis na pagmamahala'y bigla itong napapasukan ng kadustahan. Natunton sila ng mga magulang ni Graciana noong sila'y nagsasama roon nang matahimik kaya ipinahagupit ng mga magulang ni Graciana si Amang David na bagay na ipinagdamdam niya sa kanyang mga magulang kaya umuwi siyang mag-isa sa Bacolod at mag-isa ring nanirahan sa Bundok ng Kanlaon bilang sumpaan nila na sila'y magkikita sa Bundok ng Kanlaon noong sila'y unang magkita doon sa batis ng paraiso; kasama ni Mariang Kristina ang mga engkantado sa Bundok ng Kanlaon na siyang nagbabantay doo't matiyagang hinintay ni Graciana, na noo'y nagdadalantao na, ang Amang David nguni't ang paghihintay niya'y umabot sa pagkaiinip at hindi na rin niya makita pa sa Maynila ang kanyang mga magulang para ituro sa kanila kung nasaan ang Amang David kaya ang Amang Rizal na lang ang hinanap niya't nang makita'y ipinagkaloob niya ang ilang mahahalaga't mahiwagang yaman na napulot niya sa Kanlaon upang ipagbigay-alam sa Amang David na siya'y naghihintay sa Kanlaon. Lumisan si Graciana pabalik ng Negros at si Amang Rizal nama'y naghanap muna sa Amang David bago ito tumulak papuntang Europa upang gampanan ang tungkuling iniatang sa kanya ng Amang Dios na nasa Langit, nasa oras ng panganganak noon si Graciana noong papunta na sa Bacolod ang Amang David kaya noong makapanganak na'y isang masakit na biro ang nakita ng Amang David na nailuwal nga ang kanilang anak na kasabay pa ang malungkot na kamatayan ni Graciana. Kaya ipinangako ng Amang David na aalagaan niya ang kanilang anak bilang karugtong ng walang hanggang pagmamahalan nila ni Graciana.

Noong nasa Hong Kong ang Amang Rizal, lihim na nakipagkita sa kanya ang emperador ng China na nakilala ni Amang Rizal bilang isa sa malayong kamag-anakan niya't ipinakita ang isang sipi ng kasulatang iniwan sa kanya ng kanyang mga ninuno't bilang isang paghihiganti na rin sa Europa na sumakop sa katimugang bahagi ng kanilang bansa sapagka't may nakapagbigay-ulat sa kanila na kasama ang Europa sa mananagot sa kayamanan ng Ama na inalagaan ni Amang Carpio. Noong nasa Europa na ang Amang Rizal ay ipinakita niya doon ang sipi ng kasulatang nagsasaad ng banal na kayamanang inumpisahang ipagbilin kay Amang Carpio nguni't ang mga ito'y hindi pinaniniwalaan dahil sa hindi maintindihan ang mga limbag ng pagkakasalin maliban sa ilang uri ng kayamanang inihabilin sa kanya ni Mariang Banahaw, Mariang Sinukuan, Mariang Makiling at Mariang Kristina at ito ang mga inilagak ni Amang Rizal doon para magpatuloy pang dumaloy ang sagradong kayamanang ito hanggang sa dumating sila sa Espanya na ang talagang sadya niya doo'y ang bilhin sa Espanya ang lupain ng Pilipinas upang maging isa itong malayang bansa't niloob ng Reyna ng Espanya (kinatawang kapangyarihan ni Mariang Cacao) na ipagbili sa Amang Rizal ang Pilipinas dahil sa nadadama nitong kakapusan ng kabuhayan; itinala ang Pilipinas bilang isang malayang estado sa ilalim ng Titulo de Proriedad numero 4136 sa bisa ng Maharlikang Kautusan bilang 01 - 4 na ang bansang Pilipinas ay nasa ilalim na ng kalayaan ayon sa titulong ipinagkaloob kay Dr. Jose Rizal (Las islas filipinas ahora están bajo libertad soberana bajo principio de sostenedor de título de tierra en la posesión del doctor Jose Rizal). Nang makamit niya ang naturang Titulo na makakatulong sa paglaya natin sa mga Kastila'y sinamantala ito ni Tandang Ariki na isuplong siya sa kinatawan ng Espanya sa Pilipinas dahil sa bigong pagnanasa niyang mahawakan ang Titulong hawak ni Amang Rizal. Ang pagkakakulong ni Amang Rizal ay kagagawan ng isa sa kanyang kamukha noong panahon niya kaya sa halip na mapunta ito kay Tandang Ariki'y kay Andres Bonifacio ito ipinagkatiwala sapagka't si Gat Andres ay kinatawang kapangyarihan ni Amang Carpio bagay na isinuplong naman niya ito kay Heneral Emilio Aguinaldo na walang kamalay - malay ang bansa'y isa ring taksil na kinilalang bayani sapagka't magbuhat nang manalo ang mga ninuno natin mula sa kamay ng mga Kastila'y ito ang tinutukan ng taksil na bayani 'daw' tulad ng dalawang dati nating Pangulo (Corazon Cojuangco Aquino at Fidel Valdez Ramos) na mga bayani daw nguni't isang tunay na taksil kasama ni GMA na isa sa tunay na may-akda sa lalong paghihirap ng ating bansa nguni't may Dios tayong magpaparusa sa mga "bayaning" taksil na ito tulad ni Hen. Emilio Aguinaldo.

Nang makarating na sa ating bansa ang Amang Rizal ay pinagplanuhan na siya ni Tandang Ariki na isuplong sa kinatawan ng Espanya sa Pilipinas para siya'y ipahuli; dalawang ulit nang ipinahuli ang Amang Rizal dahil sa kasong rebelyon na siyang naghantong sa kanyang kamatayan bagay na naging daan ng ating mga ninuno noon na labana't paalisin na ang mga Kastila lalo't nasa kamay pa ni Amang Carpio ang titulong binayaran ni Amang Rizal sa Espanya. Nagkunwaring tumulong dito ang bansang Amerika sa pagpapatalsik sa mga Kastila hanggang sa pagkasunduan nila ng Espanya sa kabisera ng Pransya sa ilalim ng Kasunduan sa Paris (Treaty of Paris 1898) na nilagdaan noong Disyembre 10, 1898 na sasakupin din ng Amerika ang Pilipinas nguni't ayon sa CIA na nakausap ko bago siya namayapa na sinabi ng delegado ng Espanya noong matapos ang kanilang kasunduan na binili ni Rizal ang lupain ng Pilipinas kaya hindi pa rin masasakop ng Amerika ang bansa hangga't nasa pangangalaga ng napagbilinan ni Rizal ang Titulo kaya't kinaibigan nila si Emilio Aguinaldo't ginawan nila ito ng isang munting pangakong napako nang matapos na ang digmaan natin laban sa mga Kastila'y si Gat Andres Bonifacio ang tinugis ng mandarayang Amerikano't ng grupo ng taksil na 'bayani' daw na si Emilio Aguinaldo, ako po'y isa sa kamag-anakan ni Heneral Aguinaldo't tubong Kawit, Cavite din po ako, mayroong isang apo si Aguinaldo ang nakatakas sa pangungulam ng mismong si Aguinaldo bago ito mamatay na ikinahihiya niya ang pagiging taksil ng kanyang mismong lolo't pader ng kanilang apelyido kaya ipinabago na niya ang kanyang apelyido nang tuluyan na itong mawala dahil sa darating ang panahong may magsisiwalat ng kanyang nalaman sa pagiging taksil ni Aguinaldo na nabasa niya ang naturang kasunduan ni Aguinaldo sa Amerikano na magdidiin sa kanyang pagiging maliwanag na suspek sa pagkamatay ni Gat Andres Bonifacio lamang ay tuso si Aguinaldo't sinunog niyang mag-isa ang naturang dokumento para walang sinumang makabasa na ito'y may katotohanan.

Ang kayamanang ito'y nanatiling nasisidlan hanggang sa ipagkatiwala ito ng Amang Dios na nasa Langit kay Pangulong Ferdinand Edralin Marcos sa tulong ni Mariang Sinukuan na siyang napag-iwanan ng iniwang kasulatan ni Gat Andres Bonifacio't Dr. Jose Rizal; ang panahong napagdaanan ni Amang Marcos ay tulad nang napagdaanan din ni Amang David na tinalakay ng Europa ang pagsasamsam sa iniwang kayamanan ni Amang Rizal, Amang David (Antonio Diaz Santiago) at Amang Carpio nang bago siya isilang ay pinagtatalunan ng Europa ang patuloy na pagtubo ng ilang bahagi ng mga kayamanang nakapangalan sa Amang Carpio, Amang Rizal at Amang David at isa sa pinagmulan ng kauna-unahang digmaang pandaigdig ang paghahatian ng Austria't Serbia ang sana'y patas na paghahatian sa iniwang kayamanan ng mga taga Mongolia ng nakapangalan pa rin sa Amang Carpio sapagka't ang bansang Serbia'y pangalawa sa bansang Russia na napag-iwanan ng Mongolia ng kayamanang natipon nila na sana'y pabalik ng Mongolia nguni't naabutan na sila ng matinding pwersa ng Kanluranin na napatunayan ni Amang Rizal noong siya'y nasa Austria na kunwa'y hindi pinaniwalaan nguni't lihim silang naghahangad sapagka't mayroon silang mga alipin na taga Mongolia't nababasa nila ang ilang matatandang limbag ng kanilang mga ninuno na isa ito sa bahagi ng kayamanang nakapangalan kay Amang Boni o Carpio na bagay na tinutulan ng Serbia sapagka't ibig nila itong gamiting lahat kaya napilitan silang ipadala doon ang tagapagmana ng trono ng Austria nguni't sa kasamaang palad ay napatay ito doon kaya pinagsiklaban ito ng matinding away na nagdamay pa sa mundo. Tulad nang naranasan nina Amang Boni't Rizal may oras na nabubuhay kay Amang Marcos ang pagkatao ni Amang David kaya noong isilang si Leonardo Manicio o mas kilala bilang si Nardong Putik ay nahinto ang pagkatao ni Amang David sa katawan ni Amang Marcos, noong panahong nasa kabataan pa ang Amang Marcos ay nahahawig din siya sa tatlo niyang kapatid lamang ay nahaluan siya ng dugong Instik sapagka't ang lahi niya'y mula sa angkan ng mga Chua na isa sa asawa ng naging huling emperador ng China't isa rin sa malayong kamag-anakan ni Amang Rizal,

Ang pag-aagawan sa sagradong kayamanang ito'y lalong lumawig sa Europa noon kaya humantong itong muli sa ikalawang digmaang pandaigdig na higit na malagim sapagka't pati ang ating bansa'y naisama sa sasalantain ng digmaan; ito'y inumpisahan ng anak ni Tandang Ariki na si Hitler na kaya pala nagpupumilit na maghari-harian sa Europa; sapagka't ayon sa CIA na nagkuwento tungkol sa ibinigay sa kanyang katibaya't karapatan ng pagiging may-ari ng kayamanang itinabi ni Amang Rizal na inaangkin ni Tandang Ariki na kanyang Ama na siya'y may malaking karapatan sa lahat at anumang kayamanang itinabi sa pangalan ni Jose Rizal damay na rin dito ang kay Amang Carpio't Amang David; si Hitler ang ginawang tagapagmana ni Jose Rizal sa iniwan niyang kayamanan sa Europa't nakopya pa ni Tandang Ariki ang pirma ni Jose Rizal para ipaalam na ang banal na kayamanan ay nasa maliwanag na pangalan nilang mag-ama't kaya sinamantala ni Hitler at mga kaalyado niya na lusubi't kunin ang lahat ng mga kayamanan ng mga bansang sasakupin nila't nang mahakot na niya ang ilang bahagi ng sagradong kayamanang ito na pilit na itinatago ng mundo bilang kapalit ng pangako ni Hitler sa kanyang Ama na hahatian siya sa kayamanang ito kaya't nang matipon nang matipon ang ilang bahagi ng sagradong kayamanang ito sa mundo na ang pinagmula'y ang tatlong kapatid ni Amang Marcos ay sinikap itong maipadala sa Pilipinas bilang katibayan na ang mga kayamanang ito'y pag-aari ng Amang Dios na nasa Langit at kaloob sa mga Pilipino. Sa panahon ng digmaang ito'y kasama si Amang Marcos ang lumaban sa mga Hapon na sumakop sa bansa natin at ang namumuno dito'y ang anak ng patutot na haponesa na si Heneral Tomoyuki Yamashita na naanakan ni Emilio Aguinaldo noong siya'y bagong lisan pa lang sa Pilipinas patungong Hong Kong para magbigay ng ulat sa mga ilang interesadong dayuha't para ipagawa ang bagong watawat ng bansa at laking tuwa ni Yamashita nang siya ang ginawa ni Tandang Ariki't ng kanyang kaibigan na si Hitler na maging tagapag-alaga ng isasauli't itatagong kayamanan dito sa ating bansa. Habang nasa kasagsagan ng digmaan ang ating bansa laban sa mga Hapon sinikap ni Pangulong Marcos na makakuha ng Board Exam para sa pag-aabugado't saan ka nga naman nakakita na naging Board Topnotcher ka pa kahit ikaw ay isang guerilla. May nakapagsabi kay Amang Marcos na kailangan niyang makipagkita kay Mariang Sinukuan kasama ang ilang tauhan ni Mariang Makiling at Mariang Banahaw upang ipagbilin ang ilang mahahalagang kasulatan na ipinaiwan sa kanya ni Gat Andres Bonifacio bago ito pinaslang sa Cavite. Dito rin niya nalaman na may mga Hapon na nagtatago ng mga mahahalagang kayamanan dito't pinagpapaslang ang lahat ng mga nagtatago nito mapa-Pilipino o sundalong Hapon na nasa ilalim ng pinunong sundalong Hapon tulad ng kanilang nasusundan sa mga bundok, kabisera't ilang liblib na lugar ng Pilipinas. Bago natapos ang digmaa'y nabuo na sa Amerika ang Nagkakaisang Bansa o United Nation kaya pinagtulungang pulbusin ng UN at Komunistang Soviet ang mga nagpasimula ng digmaan. Nang matapos na ang digmaa'y isa-isang umangal ang mga bansang nasalanta ng digmaan sapagka't nawala na sa kanila ang lahat ng mga mahahalagang yaman na minana pa nila sa kanilang ninuno dito'y kamuntik na namang magkagulo noong pati ang mga bansang hindi nasalanta'y nakikihabol pa sa mga nawawalang ari-arian ng mga nasalantang bansa. Kaya minabuti ng UN na itatag ang World Bank at IMF para sila'y pautangin nguni't hindi rin ito makayanan ng World Bank at IMF sapagka't kagagaling lang ng mundo sa gulo'y wala silang sapat na mapagkuhanan ng pondo kahit na ang mga di nasalantang bansa'y nakiki-angkin sa nawawalang mga kayamanan kaya napilitan ang UN na itatag ang International Court of Justice upang lutasin ang usaping ito't nang makasuhan ang mga taong sangkot sa pagkawasak ng mga buhay at ari-arian bunga ng digmaan.

Nilutas ng ICJ ang apela ng bawat bansang naghahabol sa mga nawawala nilang kayamanan nang sila'y bigyan ng Korte ng tatlumpung taon mula sa taong 1945 hanggang sa taong 1975 upang hanapin ang sinasabing nawawalang kayamana't ang sinumang bansa ang makakuha noo'y magiging pag-aari nila ang makukuhang mga kayamanang iyon. Dito'y nagpapasimula ang paghahanapan habang itinatayong muli ang mga bansang nasalanta ng digmaan. Noong panahon ng kanilang paghahalughog na iyo'y nagsimula nang kumilos ang Amang Marcos na noo'y isang Kongresista pa lang at kaibigan niya noong panahong iyon sina Nardong Putik, Mayor Gulapa, Tiyagong Akyat, Kumander Kidlat, Bertong Bulag, Tonyong Bayawak, Kapitan Kulas at Ramon Revilla, Sr., sila ang tinatawag na Local Robinhood ni Amang Marcos noong panahong iyon na kung tawagi'y tagalikot sa ilalim at katulong niya sa paghahanap ng mga nakatagong kayamanan dito sa ating bansa na matagumpay naman nilang nakukuha nang malaman niya ang mga kinaroroonan ng mga nakatagong yaman na ito sa tulong ng ilang sundalong hapon na naiwan sa ating bansa't sa tulong na rin ng iniwang mapa sa kanya ni Yamashita bago ito pinabalik sa Japan para parusahan ng kamataya'y isa-isang nilayuan ito ni Amang Marcos na noo'y gumagana ang itim din niyang kapangyarihan sapagka't ang Amang Marcos ay may dalang itim at puting kapangyarihan na tinaglay pa niya magbuhat noong siya'y maging si Haring Solomon na humiling ng kaalaman ng mabuti't masama't nahugasan pa ng dalawa niyang kamay noong hindi niya mapagpasyahan ang hinihiling ng mga Judio laban sa Panginoong Jesucristo, noong kabagu-bago pa lang sa pagiging Senador ni Amang Marcos ay sinimulan na niyang patahimikin ang mga kaibigan niya sa ilalim kaya noong maupo siyang Pangulo'y sila ni Nardong Putik at Ramon Revilla lamang ang naiwan sa grupo dahil sa si Nardo ang nag-iingat sa mga kasulatan ng mga kayamanang naiwan nina Antonio Diaz Santiago, Jose Severino Sta. Romana na ipinabago mula sa pangalang Dr. Jose Rizal ng Europa't ni Hitler at Sur Al-Kiram na dating pag-aari ng Pamilyang Sultan ng Sulu. Nang mahawakan na ni Amang Marcos ang dokumentong iniingatan ni Nardong Putik pati ang mapa ng Mindanao't Sabah-Borneo na ginawa ni Datu Lapu-Lapu para sa pamilyang Sulu na malapit niyang kamag-anaka'y sinadya na itong ipapatay upang wala nang makapaghabol pa sa sinumang nasa angkan ng pamilya na ito sa mga katibayan ng mga ari-ariang nakuha niya kay Nardong Putik. Nang mamatay si Nardong Putik ay dito na sinimulang lagdaan ang mga utos ni Amang Marcos na paghuhukayin na ang mga kayamanang nakatago dito sa atin hanggang sa abutan ito ng Batas Militar para walang sinumang makapag-ulat na may ibinababang mga kayamanang nakukuha sa paligid ng Pilipinas na kaya niya ginagawa ito'y upang maisaayos ang paglalaanan ng mga kayamanan noong panahong iyo'y pinadalhan si Amang Marcos ng patawag mula sa ICJ upang ipaliwanag kung bakit siya nagdedeposito ng mga papeles para sa mga kayamanang nakabaon sa Pilipinas kasabay ng mga pag-angal ng mundo na ang kayamanang ipinadedeposito ni Amang Marcos sa ibang bansa'y pag-aari nila nguni't hindi nila makayanang patunayan ni hindi nila masagot ang hinabol niyang pahiwatig na ang Pilipinas ay kasama sa nasalanta ng digmaa't hindi kasalanan ng Pilipinas kung bakit dito itinago sa atin ang naturang mga kayamanan pati ang mga matatandang kayamanan noong sinaunang panahon. Nang walang maidahilan ang mundo'y sinikap nilang hilingin sa Korte na payagan pa silang maghalughog ng mga kayamanan sa Pilipinas na bagay na pinagbigyan sila bagama't nanalo ang Pilipinas sa reklamo nila tungkol sa mga kayamanan hanggang sa taong 2005 nguni't susundin lamang nila ang anumang batas na paiiralin sa Pilipinas tungkol sa panghihimasok sa kanilang lupain kaya minabuti ni Amang Marcos na saliksikin ang lalim ng batas tungkol sa lupa't naalala din niya ang bilin ng tatlong Maria na kailangang ayusin niya ang usapin sa lupa sapagka't napakaraming nag-aagawan sa lupa galing sa Espanya't dito niya natuklasan na ang lahat ng mga lupai'y nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng bansang Amerika sa pamamagitan ng Titulo bilang 779 at Survey Plan blg. II - 4509 at dito rin niya natuklasan na ang bansa'y hindi pa isang ganap na malaya sapagka't ang pagkakadeklara ng kalayaan ng Amerika para sa Pilipinas ay sa bibig lamang nagmula't hindi nila inilagay sa kasulatan. Kaya sa tulong ng matandang mapang sumusukat sa Mindanao at Sabah-Borneo't sa tulong ng ilang bahagi ng kayamanang namimina sa Bundok ng Kanlao't Bundok ng Hibok-hibok ay ipinabayaran sa Amerika ang kabuuang sukat ng lupa sa ilalim ng Titutlo blg. 779 at Survey Plan blg. II - 4509 sa halagang US$ 20 Billion katumbas ng 10, 000 metriko toneladang ginto na siyang tinanggap ng Amerika upang masalo ito sa napipintong pagbagsak nito. Nang mapabayara't mapakuha ni Amang Marcos ang naturang Titulo sa Amerika'y iniutos niya sa buong Pilipinas na kailangang itala ang mga lupaing Kastila sa ilalim ng batas blg. 496 upang mapawalang bisa ito't maitala nang isang panibagong titulo sa ilalim ng naturang batas na kaya niya ibinaba ang ganitong kautusa'y sapagka't nasa kanya ang naturang Titulo. Ang mga inutusan ng ibang bansa na nagtatangkang tumapak sa Pilipinas na may patungkol sa paghahalughog ng mga kayamana'y ipinahuhuli niya sapagka't bilang isa sa tagapamahala ng lupai'y dala niya ang karapatan sa ilalim ng batas kung ano ang nararapat na gawin ukol dito. Kaya't nagpasya ang mundo na sa halip na kunin ang kayamanang nasa Pilipinas ay kanila na lang gagalawin ang mga depositong ipinatago niya sa labas ng bansa bagay na pinahintulutan naman ni Amang Marcos sapagka't ang mga ito'y nasa ilalim ng Kontrata ng Time Deposit na kailangang ibalik ang naturang tutubuin nito sa Pilipinas sa oras na dumating ang taong 2000 at sunod pa't pag lumitaw na ang tunay na mapagbibilinan niyan na nasa pangalan ng abang Hari na noo'y nasa isang tagong pangalan na ang nakakaalam ay si Mariang Sinukua't siya lamang.

Habang patuloy na lumalaki ang pagtubo ng mga kayamanang itinago sa pangalan nilang apat na magkakapatid noo'y patuloy itong sinisibasib ng mga naghahangad sa kayamanan at bilang Ingat-Yaman ng Committee of 300, isang malawak na grupo na pati ang UN ay nasa ilalim, tungkulin niyang makiayon sa paggamit ng mga tinutubo nito hanggang sa ito'y ilalaan na sa ating bansa; sa pagdaan ng panaho'y naiisip na ni Amang Marcos na kailangang gamitin niya ang ilang bahagi ng tinubo para sa pambansang proyekto magmula sa taong 1987 na bagay na ikinabahala ng mundo sapagka't ang mga Pilipino na dati nilang alipi'y magiging isa nang Amo kaya gumawa na sila nang paraang mapigil ang pagdaloy ng sagradong kayamanang ito sa mga Pilipino hanggang sa makita nila't maisip si dating Senador Benigno Aquino, Jr. na noo'y nagpapagamot sa Amerika, sa huling pagkukwento ng ilang nakosensyang sundalong kumampi kina Fidel Ramos at Juan Ponce Enrile bago pa sila napatay sa engkwentro't pati na rin ang mga namayapang CIA ay itinulak si Senador Aquino ng mga walang konsensya sa Committee of 300 upang maging isang buhay na sakripisyo o inatasang magpakamatay upang mapunta kay Amang Marcos ang sisi lalo na noong ipasarado na niya ang Martial Law at nagbunga nga ang magandang plano ng Committee nang patayin nila si Ninoy sa Tarmac ng Manila International Airport na nagbunga nga nang mas matindi pang kahirapan.

Ang pagkamatay ni Ninoy ang naging hudyat ng unti-unting pagbagsak ng rehimen ni Amang Marcos at walang kamuwang - muwang ang mga tao na si Ninoy ay kinasangkapan lang para lalong maghirap ang mga tao't hindi dumaloy ang pag-uumpisa sana ng pag-unlad ng Pilipinas na siyang nararanasan ng abang Hari nang siya'y pinagkakaisahan ng Committee of 300 na palabasin ng bansa para mapatay na doon. Hindi na napipigilan pa ni Amang Marcos ang pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa kanya kaya noong maka-isang taon magbuhat nang mamatay si Ninoy ay ipinasiya niyang magpatawag ng Snap Election para matahimik na ang mga nagsisi-aklasan bago idinaos ang talagang Halalang Pampanguluhan noong 1986 ay gumawa na ng Last Will and Testament si Amang Marcos na maghahabilin sa abang Hari't sa itinalaga ng Dios Ama na Mariang Kristinang magiging Katuwang niya na ingatan ang kayamanan alang - alang sa mga Pilipino noong ika-20 ng Disyembre, 1985 nang walang sinumang nakakaalam.

Ang halalang pampanguluha'y naging masalimuot at makasaysayan noong ito'y idaos noong ika-7 ng Pebrero, 1986, nang ideklara ang pagkapanalo ni Amang Marcos ay nagdulot ito ng malawakang pag-aaklas sa kanyang pananatili kaya noong ika-26 ng Pebrero, 1986 ay nagpasya na ang Amang Marcos na bumaba upang maingatan ang kasagraduhan ng kayamanang noo'y nasa pangangalaga niya't ang pagkababa niyang ito'y mula sa kapasyahan ng Langit sapagka't ayaw niyang may dumanak ng dugo na ang magiging kapalit ay ang pagkawala ng kabuluhan ng mga tinutubo ng mga kayamanan.

Magmula nang bumaba sa pwesto ang Amang Marcos ay unti-unti nang nararamdaman ang kahirapang nararanasan nati't isa ito sa dahilan kung bakit nagtitiis noon ang abang Hari sa pasulput-sulpot na paghahanapbuhay hanggang sa maranasan niyang maghanapbuhay sa Saudi, nang ikinuwento ng abang Hari ang naging buhay niya sa Saudi'y sa pagtapak pa lang ng Immigration ay namangha siya kung bakit ilang ulit siyang tinititigan ng Immigration doon, ang passport niya't ang Computer na nag-uugnay sa pangalan niya na walang kamuwang-muwang ang abang Hari kung bakit ganoon na lang hangarin ng Immigration na sa akala niya'y natitipuhan siya dahil sa balitang nanggagahasa ang mga Arabo doon ng mga Pilipinong walang bigote. Ang paglabas niya noon ng ibang bansa'y isang masalimuot na pangyayari sa buhay niya dahil hindi niya alam kung anong klaseng kultura ang pakikiharapan niya doon hanggang sa masanay na lamang siya; dito niya nakikita ang iba't ibang uri ng mga Pilipino't naririnig din niya't nasasaksihan ang iba't ibang kwento ng buhay tulad ng may mga asawa silang pareho dito sa Pilipinas ay napipilitan silang magsipaghanap ng sari-sarili nilang asawa dahil sa pangungulila, ang iba'y nagtititiis na lamang maghanapbuhay nguni't wala silang kamalayan na ang kanilang asawa'y may kinakasama nang iba, ang iba nama'y nagugumon ang pamilya sa mga bisyo, minsan nama'y nagugumon ang mga Pilipino doon sa mga bisyo, kung mayroong mga Pilipino sa labas ng bansa ang pinapalad tulad ng kanyang nakita sa ating embahada na mismong embahada natin doo'y nagpapakita ng pagpapabaya't ang pinakamasakit pa nito'y nalalagyan pa sila ng mga masasamang amo nguni't mayroong mga Pilipino din ang nakakatanggap ng magandang kapalaran nang huling umapak ng Saudi ang abang Hari'y nangako ito sa sarili na babalik siya sa Saudi nang ang trabahong papasuki'y ang maging taga-timpla ng tsaa kahit maliit ay pwede na basta mayroon. Ito ang naging hamon ng abang Hari sa sarili na ang bansa'y nalulugmok na sa pagbagsak kaya't kailangang iasa sa Dios Ama ang lahat nang ito hanggang sa matuklasan niya ang foundation ni Alvin Alvincent Almirante Gook Bersales na isang pinakamagaling manloko ng mga tao.

Ang East and West Pacific "AAA" Foundation, Inc. ay isang uri ng foundation na itinatag ni Almirante kung saan magmula noong 1998 ay sinikap niyang bumuo ng grupo sa tulong ng ilang taong malapit dati kay Amang Marcos, ako'y marami nang nasalinan na foundation tulad ng La Saroma, Marcos at Global Foundation at isa na ako sa nabiktima ng mga foundation na ito. Nagsimula akong magsaliksik tungkol sa Foundation na ito kung bakit lumobo siya ng 10 milyong katao sa loob ng dalawang taong singkad na panay pangako pero walang nagaganap sa mga ipinangako. Taong 1999 noong ako'y sumali sa foundation na ito ni Alvin at sumasama ako sa mga gatherings na pinagtitipunan niya kung saan humahakot na nga siya ng tao'y humahakot pa siya ng naloloko niya sa pera. Habang nagsasaliksik ako'y hindi ko pa kilala ang abang Hari noon na isa rin sa naloko ni Alvin at nagsasaliksik sa mga binibitawan nitong mga pangako sa mga tao. Gustung gusto nang maghanapbuhay ang abang Hari sa ibang bansa nguni't hindi rin alam ng abang Hari kung bakit ipinagtutulakan siyang tuntunin ang lalim ng sinasabing nakaw na yaman daw ng Amang Marcos, dito rin naranasan ng abang Hari kung ano ang mga titiisin niyang alipusta mula sa mga tao, sa mga kamag-anak at lalo na sa sariling pamilya mabuti't hindi naisipan ng abang Hari ang mag-asawa na para mapilitan siyang maghanapbuhay. Bagama't nakaukit sa kanyang puso ang pagkatao ni Mariang Kristina na kanyang asawa'y hindi siya agad-agad at basta-basta lumalapit hangga't hindi natatapos itong gampaning ito. Ang pakikisama't pagtitiis ng abang Hari sa foundation ni Alvin ay umabot ng 3 taon singkad nariyang naranasan niya ang masabihan sila ni Alvin na wala silang patago sa kanya, ang mura-murahi't ang pag-isipan pa siya nang masama para may maidahilan siya para mapatay, nakasama pa niya ang pinakamakapangyarihang mangkukulam ng mundo na sinasabing nakalaban daw ni Amang Marcos na taga - Atlag, Malolos, Bulakan at umibog sa abang Hari na kinakailangang sipingan siya para lumabas na daw ang biyaya na iyan na bagay na isa sa kasuklam-suklam sa paningin ng Dios Ama na makiapid sa di mo asawa sapagka't ang asawa ng mangkukulam na iyo'y buhay na buhay ay ipinagpapalit niya agad iyo't ito ma'y naiisip na rin ng abang Hari.

Alang - alang sa mga tao'y sinimulang lakaring mag-isa ng abang Hari ang daing ng mga tao sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gamit ang foundation ni Alvin nguni't walang natamong pagpapahalaga ang abang Hari mula sa mga ito kundi puro pag-iimbistiga dahil alam nilang ang foundation ni Alvin ay itinatag para sa sariling bulsa kaya lalong tumibay ang duda ng abang Hari nang makarating siya sa mga ahensya ng iba't ibang bansa tulad ng UN na tinatanggihan ang naturang papeles na bumabanggit sa pangalan niya na hindi kinikilala ng mundo kundi si Alvin ay isang manloloko. Ang paglabas niya ng ibang bansa'y isang mapanganib na gawain sapagka't sinasabi niyang siya'y solong tagapag-ingat ng mga kayamanang iyan nguni't nagawa nga naman niyang lumabas at magpasarap sa labas ng bansa nang dahil sa mga nahihingi niya sa mga tao na hindi niya alam ay halos inaagaw na nila iyan sa kanilang kakainin pagkatapos ay itinatanong pa nila iyan sa mga tao.

Ang kawalan ng pag-asa na ito ng abang Hari sa kanyang natuklasan kay Alvin ay mas lalong nagdulot sa kanya ng kabalisahan sapagka't kung ginugol niya ang mga panahong nasayang sa pagtatrabaho niya sa ibang bansa'y di sana'y kahit na papaano'y mayroon siyang naitabi. Nguni't kung kanya naman iyon gagawai'y para na siyang nagpabaya sa kanyang tungkulin na tapusin ang gampaning ito alang alang sa mga tao dahil ito ang idinidikta sa kanya ng banal na espiritu't ng kanyang puso. Kaya isang araw sa kanyang paglalakad sa patyo ng simbahan ng Hagonoy ay may lumapit sa kanya upang ipaabot na ang pauna't panubok na kasulatan na siya niyang ikinatuwa sapagka't ang dating Pangulo mismo ang nakapirma nguni't wala pa siyang pangalan sa mga ipinagkakaloob sa kanyang mga kasulatan mula kay Amang Marcos hanggang sa subukin siya ng Langit at ng mga naging kasama ng dating Pangulo na namayapa na nang ilang taon hanggang sa umabot siya sa puntong kailangang ibigay na sa kanya ang mga kasulatang nagsasaad ng kanyang pangalan at ni Mariang Kristina. Ang mga ito'y nakatala sa UN na siyang tagapag-ingat ng mga Kasulatan.

Araw araw ay may mga Kasulatang dumarating sa abang Hari mula sa Committee of 300 na idinedeklarang huwad o Fake nguni't ang isinasaad ng naturang mga' huwad' na kasulata'y mga maliwanag na katotohanan tungkol sa mga naisin nilang gawain sa mga kayamanang ito hanggang sa ideklarang ang lahat ng mga papeles na dumarating sa abang Hari'y isang ulat lamang na nagpapahayag ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang mga kasulatang iya'y isang ulat na hindi maaaring gamitin sa anumang pag-aangkin ng sagradong kayamanan na iyan kaya lalong natuwa't napanatag ang abang Hari na ang kanyang nasain para sa bansa'y magkakaroon na ng katuparan. Ito ang palaging mensahe ng abang Hari sa mga nakakausap niya: "Akong si Anthony S. Martin ay isa lamang na abang Tagapag-ingat o kung tawagi'y isang Katiwala lamang at wala akong pag-aari kundi ang pananalig ko sa Dios Ama na nagliligtas sa ati't nagkakaloob ng mga biyaya. Hindi ko kailanman inaangkin ang sagradong kayamanan na iyan na pag-aari ko kundi ito'y pag-aari ng Dios Ama't ipinagkaloob niya ito sa mga Pilipino para angkini't ariin. Kung ang sinuma'y nagdududa sa sinabi kong ito'y wala akong magagawa kundi ang igalang ang anumang kalooban ng mga tao't karapatan nila iyon pero ang ariin ko ang hindi akin lalo't nakapirma ako sa mga iniwang kasulatan sa akin ng tatlo kong kapatid na sina Kuya Boni, Kuya Pepe't Kuya Ferdie na ang sagradong kayamanang ito na nakadeposito sa buong mundo'y pag-aari ng mga mamamayan ng Pilipinas at ng mundo ibig sabihi'y hindi ko pag-aari ang mga kayamanang ito. Sana maunawaan ako ng mga tao sa paglalahad kong ito kahit sa medya'y ipagtatapat ko ito kung nasa tamang panahon na ayon sa kalooban ng Langit."

'Pagpalaing higit at magpakailanman ng Dios Ama ang sinumang makakabasa nito't uunawa.'