Friday, October 30, 2009

Ang Sagradong Kayamanan ng mga Pilipino

Ayon sa World Bank Group na nagsiwalat ng buong katotohanan tungkol sa sagradong kayamanan ng mga Pilipino, ang kumpirmadong nakatala sa kabuuang deposito na nakalaan sa bansang Pilipinas ay Infinite Dollar sapagka't ang ilang bahagi ng malalaking tubo'y pinagpasyahan ng ating abang Hari na si Haring Anthony Santiago Martin na kailangang magpatuloy pang muli ang pagpapatubo ng mga kayamanan sa kada sampung taon na hahantong magpakailanman na ang kalahati'y (50%) ilalabas at gagamitin sa mga programang pang-kaunlaran sa mga Pilipino't sa ibang bansa't ang kalahati'y (50%) mananatiling patutubua't hindi gagalawin sa ilalim ng time deposit na magtatapos uli sa ika-10 taong singkad at ganito't ganito ang magaganap sa loob ng kada 10 taong nabanggit at mananatili ito magpakailanma't hindi maaaring baguhin ninuman upang ang mga mamamaya'y hindi na palaging umaasa sa pamahalaa't kanilang mga magulang.

Ang mga programa na nakasulat sa lahat ng mga papeles ng ASBLP (ANG SAMAHAN NG BAGONG LAHING PILIPINO) Group of Companies and Bank of ASBLP na pinamamahalaan ni Haring Anthony Santiago Martin ay sumusunod:

A. Tulong para sa mga tao:

1.) Tulong-kabuhayan na ang sinumang nagnanais na maghanapbuhay sa pamamagitan ng pagtatayo ng kabuhaya'y pagkakalooban ng ASBLP ng pagkakataong matulunga't ito'y magaganap lamang kung ang sinumang mga mamamaya'y may nararamdamang hangarin na makapagbukas ng kanyang sariling negosyo at ang isang pamamaraan naman upang makamit ng bawat mamamayan ang kanilang karapatan sa tulong-kabuhaya'y kinakailangang maghanapbuhay ang bawat isa sapagka't idadagdag sa kanilang mga sahod ang karagdagang tulong-kabuhayan upang manatili ang pagtatawid ng kabuhayan para sa kani-kanilang sarili't pamilya; pinagbabawalan ang sinumang may mahigit sa isang pamilya na iisa ang ina o ama.

2.) Tulong-edukasyon (100%) na makakamit lamang ng mga bata magmula sa elementarya at may posibilidad na makamit ng mga mag-aaral sa high school at college ang kanilang tulong edukasyon kung pananatilihin nila ang kanilang grado na 86% sa panghuling baitang ng elementary para sa high school at 86% sa panghuling baitang ng high school para sa college.

3.) Tulong-kalusugan na makakamit ng bawat mamamayan na may mga karamdama't pangunahing plataporma ng ASBLP ay pangalagaan ang kalusugan ng bawat isa.

4.) Tulong-pensyon na makakamit lamang ng sinumang mga nasa edad na 55 anyos pataas at ng sinumang mga ina na may isa o pataas na anak.

Tulong para sa bansa:

1.) Imprastraktura na gagawa ng mga kalsada, pabahay, patubigan, tulay at iba pang uri ng imprastraktura na makakatulong sa sinumang mga mamamayan na makapaghanapbuhay.

2.) Pang-agrikultura na ang mga magsasaka'y pagkakalooban ng tulong upang paunlarin ang kanilang mga sarili't kanilang pamilya sapagka't higit na itinataguyod ng mga ito ang pagkain para sa bansa.

3.) Pagmimina na makakadagdag sa kabuhayan ng bansa lamang itinataguyod ng ASBLP ang pangangalaga sa kalikasan na kailangang sundin ng sinumang nagnanais na magmina sa bansa.

4.) Pag-aalaga sa kapaligiran na magbabalik nang sapilitan sa mga nasalantang mga kagubata't dito isasagawa ng abang Hari ang kanyang mahigpit na patakaran sa pag-aalaga sa kapaligiran.

5.) Industriya na makakatulong sa mga mamamayan upang maitaguyod muli ang kanilang pamilya sa ganitong uri ng hanapbuhay.

Ang mga ito'y nakasaad sa ilalim ng ating Saligang Batas: 1987 Constitution, Art. 2, Sec. 9 na itinataguyod ng Estado ang malawakang programa upang malunasan ang kahirapan.

Sana ang sinumang makakabasa nito'y pagharian ng banal na espiritu upang maipanalangin na mapatupad ito ng Ama nating nasa Langit sa pamamagitan ng abang Hari na itinalaga para sa bansa.

Hinihiling namin sa aming mahal na Haring Anthony Santiago Martin na huwag na huwag ninyong papayagan ang sinuman na kayo'y palabasin sapagka't sa pamamagitan ng inyong paglabas ng bansa ang walang hanggang pagwasak ng kinabukasan ng ating bansa alalahanin ninyo po ang ginawa ng mga may hawak kay dating Senador Benigno Aquino, Jr. na kaya pinauwi't ipinapatay nila'y para hindi mailabas ang banal na kayamanang iyan ika nga po ni Amang Boni noong nabubuhay pa na kayo na lang po ang Huling Baraha dahil ang inyo pong ka-partner ay tinanggal nang tuluyan ng pandaigdigan magmula nang siya'y lumabag. Pakakatandaan ninyo na YOU ARE THE LAST, SOLE AND FINAL CARD FOR THE FILIPINO PEOPLE WHO ARE REALLY WORTH DYING FOR.

No comments:

Post a Comment